Για το έργο ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συλλογής, ανάλυσης και παρουσίασης δεικτών ΕΑΠ της ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο "Πληροφοριακό Σύστημα" της Πράξης "ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ", η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 1 με κωδικό MIS 303860, και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).


Η εν λόγω Πράξη αφορά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΜΟΔΙΠ για τη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Πιο συγκεκριμένα, αφορά τη στελέχωση της ΜΟΔΙΠ και την ανάπτυξη των υποδομών και του πληροφοριακού συστήματος για τη συλλογή όλων των δεδομένων (δείκτες ΑΔΙΠ) για να εμπλουτιστούν τα δεδομένα των εσωτερικών αξιολογήσεων και να παραχθούν πληρέστερες (και σύμφωνες με τα ζητούμενα της ΑΔΙΠ) εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης. Εν κατακλείδι, στοχεύει στο να υποστηριχθούν οι ΟΜΕΑ και να γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και των δραστηριοτήτων της ΜΟΔΙΠ.


Στόχος του εν λόγω Υποέργου είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση του παρόντος πληροφοριακού συστήματος συλλογής, ανάλυσης και παρουσίασης δεικτών ΕΑΠ της ΜΟΔΙΠ. Στα πλαίσια της ανάπτυξης του συστήματος, υλοποιείται ένα σύνολο χρήσιμων υπηρεσιών που παρέχει τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων αξιολόγησης, επεξεργασίας των δεδομένων και έκδοσης παραμετροποιημένων εκθέσεων που αφορούν συμπεράσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ. Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει τη δυνατότητα της δημιουργίας, εισαγωγής, διαχείρισης, διανομής, καθως και δημοσίευσης περιεχομένου σχετικά με την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας, όπως και τη στατιστική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων παράλληλα με μηχανισμούς εξαγωγής συμπερασμάτων.